กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ว่าหื้อเปิ้นบ่ซวามง่อนตั๋ว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: