กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เว้นหมาหื้อปอศอก เว้นวอกหื้อปอวา เว้นคนปาลา หื้อไกล๋แสนโยชน์ เว้นคนขี้โขด หื้อไกล๋แสนไกล๋

หมายความว่า: 
คำถัดไป: