กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ส้มก็ปอเกลื๋อ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: