กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หันไม้เนิ้ง จะไปเบี้ยวปากใส่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: