กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อย่ากิ๋นซ้ำย้ำเสี้ยง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: