กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำขอแปงเหลือกำซื้อ กำลือแปงเหลือกำอู้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: