กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำติเตี๋ยน สำเนียงจ่มส้าม ย่อมจะมีมากู้ทิศ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: