กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ข้าวลีบมันตึงบ่งอก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: