กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่กิ๋นผักบ่มีเหยื้อต๊อง คนบ่เอาปี้เอาน้อง เสียหน่อเสียแนว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: