กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่ใคร่จ่ายเงินนัก หื้อปลูกผักไว้กิ๋น ถ้าใคร่เป๋นหนี้เป๋นสิน หื้อเอาตึงแปะตึงยืม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: