กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฉ้อราษฎร์บังหลวง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: