กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พอลืมตาอ้าปาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: