กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
เชื้อชาติแฮ้ง เหม็นสาบกันเอง ปูสอนปู ให้ย่างตรง ห่อนฤสิทำได้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: