กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เป๋นแม่ญิง จะไปต๊าป้อจาย จะไปล้อมฮั้วต๊าควาย จะไปตี๋ฝายต๊าน้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: