กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ยินกำเข้าหู อย่าถูออกปาก จักยากใจ๋เมื่อทีลูน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: