กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระดูกแข็ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: