กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ธุระไม่ใช่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: