กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กอดแข้งกอดขา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: