กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไปตายเอาดาบหน้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: