กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผงเข้าตาตัวเอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: