กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลม ๆ แล้ง ๆ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: