กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไปก๋ารเมื่อตอน ดีกว่านอนวันค่ำ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: