กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนหล็วกเปิ้นใจ้ คนใบ้เปิ้นดูแควน

หมายความว่า:
คำถัดไป: