กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนหลับลุกเจ๊า กิ๋นผักตางปล๋าย คนหลับลุกขวาย กิ๋นผักตางเก๊า

หมายความว่า:
คำถัดไป: