กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
งัวตั๋วใดกิ๋นหญ้าแผกหมู่ บ่ต๋ายเปิ้นฆ่าก็ต๋ายเสือขบ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: