กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
บ่นับตุ๊พระ หื้อนับผ้าเหลือง บ่นับต๋อเฟือง หื้อนับเม็ดข้าว บ่นับคนหนุ่ม หื้อนับคนเฒ่า ตี้ชราแก่ค้าว

หมายความว่า:
คำถัดไป: