กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เป๋นแก่เป๋นแคว่น หื้อฮักหมู่ เป๋นปู่เป๋นย่า หื้อฮักหลาน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: