กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ปี้น้องบ้านไกล๋ กิ๋นของฝาก ปี้น้องบ้านใกล้ กิ๋นสากมอง ปี้น้องบ้านไกล๋ กิ๋นหัวไก่ ปี้น้องบ้านใกล้ กิ๋นสันมุย

หมายความว่า:
คำถัดไป: