กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เยี๊ยะก็หื้อเยี๊ยะแต้ดีหลี จักได้เป๋นเศรษฐีสักวันหนึ่ง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: