กลับ
สำนวนไทย คำว่า
งอมพระราม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: