กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: