กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ซื้อร่มหน้าฝน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: