กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ดอกทอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: