กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ดาวล้อมเดือน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: