กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ดีดลูกคิด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: