กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เดือนยังกะจับมด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: