กลับ
สำนวนไทย คำว่า
โดดร่ม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: