กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ได้หน้าได้ตา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: