กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ได้หน้าลืมหลัง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: