กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เด็ดดอกฟ้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: