กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ดีดลูกคิดรางแก้ว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: