กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ดินพอกหางหมู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: