กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ดอกไม้ริมทาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: