กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ดอกพิกุลร่วง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: