กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตกเป็นเบี้ยล่าง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: