กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตืดเป็นตังเม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: