กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: