กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กล้านักมักบิ่น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: