กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เต้นแร้งเต้นกา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: