กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ถอดเขี้ยวถอดเล็บ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: